Lipińska 99, Wołomin
Zadzwoń do nas: 510 334 373

Periodontologia

Dział stomatologii zajmujący się leczeniem dziąseł i innych tkanek otaczających zęby. Na pierwszej wizycie periodontologicznej lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentem, badanie kliniczne, a w razie potrzeby zleci bardziej szczegółowe badania dodatkowe: badanie RTG oraz morfologię krwi z rozmazem i poziomem glukozy.

Plan leczenia jest zawsze indywidualny i dopasowany do każdego pacjenta, zaprojektowany na podstawie wywiadu oraz badań.

Periodontologia to dziedzina, która przychodzi z pomocą w przypadkach następujących dolegliwości:

paradontoza

-nadwrażliwość na zmianę temperatury

-powstawanie szpar między zębami

-przemieszczanie się zębów odsłonięcie szyjek zębowych

– wydłużanie się koron zębów

-rozchwianie zębów nieprzyjemny zapach z ust

-zaczerwienienie lub krwawienie dziąseł

Proponujemy następujące zabiegi dentystyczne:

-skaling naddziąsłowy (usuwanie twardych złogów nazębnych)

-skaling poddziąsłowy

-kiretaż zamknięty (jest to chirurgiczny zabieg polegający na oczyszczeniu kieszonki przyzębnej z zawartości która jest przyczyną stanu zapalnego- Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym);

-kiretaż otwarty (stosowany jest w przypadku głębszych kieszonek przyzębnych; różnica między kiretażem zamkniętym a otwartym polega na stopniu odchylenia dziąsła, co pozwala na swobodny dostęp stomatologa do kieszonki zębowej i oczyszczeniu jej).

Etapy leczenia periodontologicznego

hi­gie­ni­za­cyj­ny:

– mo­ty­wa­cja pa­cjen­ta

– in­struk­taż hi­gie­ny

– sca­ling nad i pod­dzią­sło­wy

– po­le­ro­wa­nie po­wierzch­ni ko­rze­ni

– pia­sko­wa­nie po­kry­wa­nie la­kie­rem flu­oro­wym

– le­cze­nie próch­ni­cy

– le­cze­nie en­do­don­tycz­ne (ka­na­ło­we)

– ko­rek­ta nie­pra­wi­dło­wych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych tym­cza­so­we le­cze­nie pro­te­tycz­ne ko­rek­ty zgry­zu.

ko­rek­cyj­ny:

– osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne

– osta­tecz­ne le­cze­nie zgry­zu

– za­bie­gi chi­rur­gicz­ne – czę­sto po pra­wi­dło­wym le­cze­niu za­cho­waw­czym i pro­te­tycz­nym nie ma po­trze­by wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu chi­rur­gicz­nego na przy­zę­biu.

pod­trzy­mu­ją­cy:

– ba­da­nia kon­tro­l­ne

– za­bie­gi prze­ciw­dzia­ła­ją­ce na­wro­tom cho­ro­by.